Tag: #WorldListeningDay

World Listening Day 2021 – The Unquiet Earth

World Listening Day 2021 – The Unquiet Earth

”The Unquiet Earth” is an invitation to reflect on and engage with the constant murmur of the Earth, sounds beyond the threshold of human hearing, to remind ourselves that we share this mysterious and awesome planet.